Betalingsvoorwaarden


Betalingsvoorwaarden en huisregels

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. De fysiotherapeut
  zal met de patiënt een behandelovereenkomst aangaan en de behandeling naar beste kunnen en overeenkomstig de professionele richtlijnen uitvoeren.Alle informatie die de fysiotherapeut verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling zal hij vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan
  anderen verstrekken tenzij hij daartoe volgens de wet verplicht is of dat hij daarvoor toestemming van de patiënt heeft gekregen.De praktijk beschikt over een privacy reglement. U kunt dit vinden op onze website of uw behandelaar vragen om een papieren versie. Op de relatie tussen u en uw behandelaar is de WGBO van toepassing. U vindt de tekst van deze wet onder het kopje praktijkinformatie. 
 • De behandelingen voor fysiotherapie worden op basis van uw polisvoorwaarden met deverzekeraar vergoed.
  Indien u aanvullend verzekerd bent wordt er direct naar de zorgverzekeraar gedeclareerd. Zijn de polisvoorwaarden niet of niet voldoende voor dekking van de kosten fysiotherapie dan dient u het volledige bedrag of restant zelf te betalen. U krijgt dan daarvoor een particuliere nota. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor betaling van de gehele nota.De tarieven staan vermeld op de website. Het is aan te bevelen om tijdig uw polisvoorwaarden met de verzekeraar te controleren. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. De kosten voor behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij de wettelijk vertegenwoordigers.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. U kunt per mail annuleren (info@fysiobassteinkamp.nl)of per telefoon 0623519828).
  Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij u als particuliere nota in rekening worden gebracht wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.
 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt uiterlijk binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.Naast de declaratie kan ook wettelijke rente worden gevorderd.Vragen c.q. reclamaties betreffende de rekening dient de patiënt binnen 14 dagen na ontvangst
  van de factuur schriftelijk tot de praktijk te richten. De betalingsverplichting van de patiënt wordt daardoor niet opgeschort, ook niet wanneer de patiënt een klacht indient bij het KNGF of andere instantie.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

Werkwijze:

Indien nodig vindt overleg plaats tussen de fysiotherapeut en de verwijzend arts.
Indien nodig of door onverwachte organisatorische planning kan de behandeling worden overgenomen door een collega of vervangend fysiotherapeut. Wij proberen dit zoveel mogelijk te vermijden en indien van toepassing u hiervan op de hoogte te stellen.

Uw dossier kan eventueel door een externe auditeur beoordeeld worden als kwaliteitstoets voor de praktijk. Indien u hiertegen bezwaar heeft, geeft u dit dan door aan de behandelend fysiotherapeut.

Er zal een verslag van het onderzoek en de behandeling worden gestuurd naar de verwijzend
arts, met een kopie naar de huisarts in het geval deze niet de verwijzend arts is. Indien u
hiertegen bezwaar heeft, geeft u dit dan door aan de behandelend fysiotherapeut.